Forskningsresultat

Mer information kring forskning och LP299V®

Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843), som är den probiotiska bakterien i ProViva, har isolerats från en frisk tarmslemhinna och dess goda egenskaper är patenterade. Bakterien togs ursprungligen fram i ett forskningsprojekt som startades i Lund 1986. Forskarnas uppgift var att skapa en ny typ av näringsprodukt för patienter som behöver sondmatas eller få extra näringstillförsel i samband med avancerad kirurgi.

Det medicinska perspektivet lever kvar hos Probi bland annat i bemärkelsen att företaget ställer höga krav på sin kliniska dokumentation. Probis ambition är att företagets probiotika ska ha väldokumenterade medicinska och fysiologiska effekter. Fler användningsområden har undersökts än för andra probiotika. Ett stort antal forskningsrapporter belyser dessutom i detalj olika aspekter av bakteriernas funktion. Probi är också unikt genom att tidigt och konsekvent ha dokumenterat bakteriens genetiska identitet på ett detaljerat och rationellt sätt. Detta gör att Probi kan garantera hög kvalitet och säkerhet rörande bakteriens genetiska stabilitet.

Probi genomför omfattande analyser av varje ny omgång bakteriekultur. Förutom hygientester utförs identitetsanalyser, där fermenteringsmönster och genetiskt profil (Randomly Amplified Polymorphic DNA Analysis) kontrolleras gentemot ursprungskulturen. Dessutom ingår ett test rörande bakteriens förmåga att fästa vid tarmslemhinnan. För startkulturer avsedda för ProViva-produkter görs först en provkörning. Därefter skickas prov från den fermenterade havrebasen och berörda ProViva-produkter för ännu ett identitetstest. Godkända analyser även i detta steg innebär ett slutgiltigt godkännande för leverans. Kunden kan därför alltid vara säker på att få rätt bakterie i rätt mängd och att effekten blir den som förväntas.

Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) finns dokumenterad i en mängd kliniska studier, vetenskapliga rapporter och doktorsavhandlingar.

Vill du ha ytterligare eller mer detaljerad information besök probi.se, maila till probi@probi.se eller ring +46(0)46 286 89 20.